Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de via de website aangeboden “Enduro Trips”. Bij vragen of opmerkingen verzoeken wij u schriftelijk contact met ons op te nemen.

Artikel 1 Inleiding

1.1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die de organisator met jou als deelnemer sluit.

1.2.

Als deelnemer heb je het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de overeenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij de organisator dit recht in de aanbieding en de bevestiging heeft uitgesloten door het gebruik van de term: definitieve boeking.

1.3.

Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen.
Weekend: de tijd tussen vrijdag 17.30 uur en zondagavond middernacht.

Artikel 2 Informatie van de organisator

2.1.

De organisator heeft je voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsmede de voornaamste kenmerken van de diensten verstrekt.

2.2.

De organisator kan aan het sluiten van de overeenkomst de voorwaarde verbinden dat je een reisverzekering sluit en kan je ook vragen om aan te tonen dat je dit hebt gedaan.

2.3.

De online-informatie maakt deel uit van de overeenkomst, tenzij anders in het aanbod is vermeld. Het online-aanbod van een organisator kan wijzigen. Als je later wilt kunnen aantonen wat het aanbod precies inhield maak dan bij boeking een print van het scherm (print screen) waarop het aanbod van de organisator staat.

2.4.

Je blijft zelf, onverminderd het hiervoor vermelde, verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen over paspoorten, visaverplichtingen en formaliteiten op gezondheidsgebied (waaronder over vaccinaties) en je moet ook tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Artikel 3 Door jou te verstrekken informatie

3.1.

Je verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over jezelf en de door jou aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval je mobiele telefoonnummer(s) en je emailadres(sen).

3.2.

Je vermeldt de bijzonderheden over je eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door jou aangemelde groep deelnemers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.

3.3.

Als je in je informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat de organisator of iemand namens hem jou en je eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt de organisator alle hiermee gemoeide kosten aan jou in rekening.

3.4.

Je kunt zowel om medische als om andere redenen de organisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt de organisator die aan jou bekend. De organisator is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan ben je verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door de organisator

4.1.

Als je het aanbod van de organisator aanvaardt, inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden en de ontvangst van de wettelijk voorgeschreven informatie, komt de overeenkomst tot stand. Bij of onverwijld na totstandkoming van de overeenkomst ontvang je een bevestiging en/of een factuur.

4.2.

De organisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. De organisator stelt je hiervan uiterlijk in kennis:

• 20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan vier (4) dagen.

Heb je al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt de organisator die binnen 14 dagen terug.

4.3.

Het aanbod van de organisator is vrijblijvend. Hij kan zo nodig het aanbod, ook nog na jouw aanvaarding van het aanbod en eventuele bevestiging daarvan door hem, herroepen.

4.4.

In alle gevallen dat je recht hebt op terugbetaling van reeds door jou verrichte betalingen, doet de organisator dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan.

4.5.

Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de organisator niet. Dit soort fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde deelnemers – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 5 Wijzigingen door de organisator

5.1.

De organisator heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen en als hij jou op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig hiervan in kennis heeft gesteld. Je kunt deze wijziging niet afwijzen.

5.2.

Als de organisator zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de reis deze op een ingrijpend punt te wijzigen, stelt hij je daarvan op een duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis en vraagt je of je de voorgestelde wijzigingen wilt aanvaarden of de overeenkomst kosteloos wilt annuleren. Houden de wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de reis vermindert dan doet de organisator gelijktijdig een passend voorstel tot verlaging van de reissom. Onder ingrijpende wijzigingen worden verstaan wijzigingen in de voornaamste kenmerken van de reisdiensten als bedoeld in artikel 2.1.  

5.3.

De organisator heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan:

 • Verhoging van de kostprijs van brandstof of;
 • Verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of;
 • Verhoging van belastingen of;
 • Verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden.

5.4.

Als de organisator binnen de grenzen van artikel 5.3 de reissom met meer dan 8% verhoogt, heb je het recht deze verhoging af te wijzen en heb je het recht om de overeenkomst kosteloos op te zeggen.

5.5.

In afwijking van artikel 5.3 wijzigt de organisator de reissom niet meer vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de organisator en je de reissom ook daadwerkelijk betaald hebt.

5.6.

Als je de wijzigingen niet aanvaardt en de organisator kan je geen alternatief kan aanbieden of als je deze niet aanvaardt, betaalt de organisator alle door jou betaalde bedragen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na beëindiging terug. Aanvaard je het aangeboden alternatief wel, dan heb je in voorkomend geval recht op een passende prijsverlaging.  

Artikel 6 Jouw rechten

6.1. Indeplaatsstelling

6.1.1.

Je kunt de organisator verzoeken om jou door een ander te laten vervangen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

• De ander voldoet aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden; en

• Je dient het verzoek uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek op een door de organisator vooraf meegedeelde wijze in, dan wel zo tijdig dat de organisator benodigde handelingen en formaliteiten nog kan uitvoeren; en

6.1.2.

De aanmelder, jij en degene die jou vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de organisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging.

6.1.3

Op jouw verzoek maakt de organisator deze kosten inzichtelijk en hij voorziet jou als je daarom vraagt van stukken waaruit deze kosten blijken.

6.2. Reisbescheiden

6.2.1.

De organisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke manier hij de reisbescheiden aan jou ter beschikking stelt.

6.2.2.

Als je op het door de organisator meegedeelde tijdstip, maar uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek, nog geen reisbescheiden ontvangen hebt, meld je dit onverwijld aan de organisator.

Artikel 7 Als je wilt opzeggen

7.1.

Je kunt de reisovereenkomst voor het begin van de reis opzeggen. Deze opzegging dient schriftelijk én telefonisch te gebeuren.

7.2.

Tenzij de organisator afwijkende bepalingen met jou overeenkomt, gelden de hieronder afgesproken percentages als restitutie van de reeds gedane reissom/aanbetaling, die gebaseerd zijn op het tijdstip van opzegging:

 • Bij annulering tot de 42e kalenderdag vóór de vertrekdag*:
  100% van de reissom/aanbetaling;
 • Bij annulering vanaf de 42e t/m 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag:
  75% van de reissom/aanbetaling;
 • Bij annulering vanaf de 21e t/m 7e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag:
  50% van de reissom/aanbetaling;
 • Bij annulering vanaf de 7e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag:
  25% van de reissom/aanbetaling;
 • Bij annulering op de vertrekdag of later:
  0% van de reissom/aanbetaling;

* onder “vertrekdag” wordt bedoeld, de eerste dag van de reis zoals benoemd in het roadbook.

7.3.

Als je de reisovereenkomst opzegt, wordt de vergoeding van de reissom, of het percentage daarvan, binnen 14 dagen voldaan.

Artikel 8 Betaling

8.1.

Je ontvangt vóór het sluiten van de reisovereenkomst informatie van de organisator wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De organisator kan een aanbetaling verlangen. De hoogte van de aanbetaling maakt hij vóór of bij het sluiten van de reisovereenkomst bekend. Heb je niet op het door de organisator vermelde tijdstip aan jouw financiële verplichtingen voldaan, dan ben je van rechtswege in verzuim.

8.2.

Als je in verzuim bent, maant de organisator, of iemand namens hem jou aan tot betaling en stelt je een termijn van 14 dagen om alsnog aan je verplichtingen te voldoen. Je wordt erop gewezen dat als je ook dan niet betaalt de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd. De organisator verrekent reeds betaalde bedragen met de annuleringsgelden. Als de vertrekdatum binnen deze 14 dagen ligt, dan moet je de volledige reissom in ieder geval uiterlijk 24 uur voor de vertrekdatum voldoen.

Artikel 9 Jouw verdere verplichtingen

9.1.

Je bent verplicht tot naleving van alle door of namens de organisator gegeven aanwijzingen en je bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door jouw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

9.2.

Als je zodanige hinder of overlast oplevert of kunt opleveren, dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan de organisator jou van (voortzetting van) de reis uitsluiten, als je van de organisator in redelijkheid niet kan vergen dat hij de overeenkomst verder nakomt. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening.

9.3.

Je bent verplicht eventuele schade aan jouw kant te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.